Общи условия, приложими за клиенти на MyMeal.bg

Настоящите общи условия за клиенти („Общите условия“) са приложими при всяко ползване на MyMeal.bg.